Villa Merry
Lokalizacja:    Świnoujście, ul. Żeromskiego 16
i ul. Orkana 10
Powierzchnia zabudowy:   622,35 m2
Powierzchnia użytkowa:   1.956,46 m2
Kubatura:   8.707,50 m3
Data projektu:   2009
Data realizacji:   2010
Zespół projektowy:   mgr inż. arch. Ryszard Pomierczyk

 

Projekt budowlany budynku Villa Merry zawierał w sobie kilka istotnych elementów. Oprócz przebudowy i nadbudowy budynku pensjonatu przy ul. Żeromskiego 16, przebudowy wewnętrznej budynku pensjonatu przy ul. Orkana 10, zawierał także zaprojektowanie nowego łącznika komunikacyjnego łączącego obydwa budynki wraz z zagospodarowaniem działek.

Obydwa budynki stanowią element historycznej zabudowy pensjonatowej Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia, w związku z czym projekt powstał w poszanowaniu dla wartości historycznej. Budynek przy ul. Żeromskiego posiada 4 kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia. Ostatnia kondygnacja znajduje się w dachu o układzie mieszanym i nachyleniu od 25 do 65 stopni.

Budynek przy ul. Orkana jest objęty ochroną Państwowej Służby Ochrony Zabytków. Posiada 5 kondygnacji nadziemnych, bez podpiwniczenia. Dwie ostatnie kondygnacje znajdują się w dachu przestrzennych, którego nachylenie waha się od 45 do 55 stopni.

Zakres projektu w przypadku budynku przy ul. Żeromskiego 16 obejmował:
1. Nadbudowę budynku do wysokości 5-ciu kondygnacji nadziemnych.
2. Przebudowę wewnętrzną w zakresie przystosowania budynku do wymagań ochrony p.poż.
3. Przebudowę w zakresie przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych.
4. Zagospodarowanie terenu przy budynku z zachowaniem ilości terenów biologicznie czynnych.
5. Docieplenie i nowa kolorystyka budynku.
6. Zmiana lokalizacji wejścia głównej do łącznika komunikacyjnego wyposażonego w dźwig osobowy obsługujący obydwa budynki,
7. Wykonanie instalacji "solarnej" - na dachu zlokalizowane zostały kolektory słoneczne jako alternatywne źródło energii.

 

Zakres projektu w przypadku budynku przy ul. Orkana 10 obejmował:
1. Wewnętrzną przebudowę w zakresie przystosowania budynku do wymagań ochrony p.poż.
2. Przebudowę w zakresie przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych.