Szanowni Państwo!

Dla sprawnego działania naszego portalu stosujemy pliki cookies by móc świadczyć usługi na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego oglądającego.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nasza Firma nie przetwarza, nie udostępnia, ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników naszego serwisu www poprzez cookies.

W przypadku danych przekazywanych przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza kontaktu, dane te mogą zostać wykorzystane wyłącznie do przesłania na wskazany adres e-mail właściwych, zamówionych informacji lub wyjaśnień i nie są w żaden sposób gromadzone, przetwarzane czy przekazywane osobom drugim.

Korzystanie z technik ciasteczek „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika większości serwisów internetowych.

Nasze cookies zawierają nazwę tej domeny serwisu internetowego z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny losowy numer. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności stron.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i rozdzielczości ekranu,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego,

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Nie dokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z tych informacji.

Uwaga - wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści tu zamieszczanych.

W przypadku pytań użytkowników dotyczących stosowanej przez naszą Firmę "Polityki Prywatności", jak również w celu realizacji uprawnień określonych w Ustawie, prosimy o ewentualny kontakt na adres wskazany w menu strony - link Kontakt, lub pocztą elektroniczną za pomocą formularza na stronie.

 

POLITYKA RODO


1. Administratorem danych osobowych podawanych w procesie kontaktowania się z klientem przez formularz kontaktowy, osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, a także danych osobowych naszych klientów (imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu) jest Pracownia Projektowa "GRAPHIS" arch. Ryszard Pomierczyk, ul. Małopolska 39, 72-600 Świnoujście, zgodnie z Ustawą.

2. Dane osobowe klientów są przetwarzane:
a) w celu nawiązania i prowadzenia współpracy handlowej, rejestracji klienta w Systemie, świadczenia usług związanych z Systemem (podstawa prawna – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest klient),


b) w celu udokumentowania współpracy z klientem po jej zakończeniu, a także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających ze współpracy (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Pracowni Projektowej "GRAPHIS" arch. Ryszard Pomierczyk),


c) w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (podstawa przetwarzania – wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Pracowni Projektowej "GRAPHIS" arch. Ryszard Pomierczyk),


d) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług znajdujących się w ofercie Pracowni Projektowej "GRAPHIS" arch. Ryszard Pomierczyk (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Pracowni Projektowej "GRAPHIS" arch. Ryszard Pomierczyk).


3. Dane osobowe klientów i firm współpracujących są przetwarzane:
a) W celu wykonania umowy, której stroną jest Pracownia Projektowa "GRAPHIS" arch. Ryszard Pomierczyk;


b) w celu prowadzenia i udokumentowania współpracy usługowej, w tym świadczenia usług związanych z Systemem, a także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających ze współpracy (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Pracowni Projektowej "GRAPHIS" arch. Ryszard Pomierczyk),


c) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług znajdujących się w ofercie Pracowni Projektowej "GRAPHIS" arch. Ryszard Pomierczyk (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Pracowni Projektowej "GRAPHIS" arch. Ryszard Pomierczyk).


4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Pracownią Projektową "GRAPHIS" arch. Ryszard Pomierczyk (urzędy i podmioty zależne Pracowni Projektowej "GRAPHIS" arch. Ryszard Pomierczyk).


5. Podanie danych osobowych dla Pracowni Projektowej "GRAPHIS" arch. Ryszard Pomierczyk jest dobrowolne, przy czym konieczne do podjęcia i prowadzenia współpracy biznesowej, a także skorzystania z naszych usług.


6. Dane osobowe podawane są przez Pracownię Projektową "GRAPHIS" arch. Ryszard Pomierczyk lub wyznaczonego przez niego Administratora.


7. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych, osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do żądania usunięcia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Pracowni Projektowej "GRAPHIS" arch. Ryszard Pomierczyk, to osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych.


8. Powyższe uprawnienia względem Pracowni Projektowej "GRAPHIS" arch. Ryszard Pomierczyk osoby, których dane dotyczą mogą realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: ppgraphis@gmail.com lub pisemnie, na nasz adres.


9. Dane osobowe Pracowni Projektowej "GRAPHIS" arch. Ryszard Pomierczyk będą przetwarzane przez cały okres współpracy klienta i Pracowni Projektowej "GRAPHIS" arch. Ryszard Pomierczyk, a także po jej zakończeniu – przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania.

 

ZASADY

Mając na uwadze, że:

  • Klient powierza Przetwarzającemu - Pracowni Projektowej "GRAPHIS" arch. Ryszard Pomierczyk, przetwarzanie swoich danych osobowych.
  • Celem Zasad jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje Przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Administratora;
  • Strony dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”.

§ 1
Przedmiot Zasad
1. Na warunkach określonych niniejszymi Zasadami oraz Umowami Podstawowymi Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie Danych Osobowych.
2. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania wzajemnej współpracy i umów.
3. Przetwarzający będzie przetwarzał Dane Osobowe jako podmiot, którego charakter wynika z umów i w celu wykonania tych umów.
4. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych („Dane Osobowe”):

Dane zwykłe:
a) imię i nazwisko;
b) nazwa firmy;
c) adres e-mail;
d) numer telefonu;
e) adres prowadzenia działalności i/lub zamieszkania lub dostawy;
f) inne dane niezbędne do wykonania umów.

5. Przetwarzanie Danych Osobowych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:
- klienci i odbiorcy usług/produktów.

§ 2
1. Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych Osobowych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („Umowa Podpowierzenia”) innym podmiotom przetwarzającym lub urzędom, pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzającego przez Administratora lub braku sprzeciwu. Niniejszym Administrator zgadza się na dalsze powierzenie przetwarzania Danych.
2. Sprzeciw. Powierzenie przetwarzania Danych Podprzetwarzającym wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi zamiaru podpowierzenia w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić sprzeciw względem powierzenia Danych konkretnemu Podprzetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa powierzyć Danych Podprzetwarzającemu objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu Podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.
3. Dokonując podpowierzenia Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.

§ 3
Obowiązki Przetwarzającego
1. Przetwarzający przetwarza Dane Osobowe w celu wykonania umów, zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora.
2. Jeżeli Przetwarzający będzie miał zamiar lub obowiązek przekazywać Dane Osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, poinformuje o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.
3. Przetwarzający zobowiązuje się uzyskać od osób, które zostaną upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, chyba że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
4. Przetwarzający zapewnia ochronę Danych Osobowych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO.
5. Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprzetwarzającego).
6. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości Przetwarzający pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa jednostki”).
7. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, Przetwarzający pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).
8. Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem).
9. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych Osobowych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa Danych Osobowych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego.
10. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych Osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest potrzebny dla realizacji Zasad i posiadających odpowiednie upoważnienie.
11. Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych Osobowych. Przetwarzający udostępniania na żądanie Administratora prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych Przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego.
12. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania Danych Osobowych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

§ 4
Obowiązki Administratora
Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Zasad, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich obowiązków.

§ 5
Powiadomienie o Naruszeniach Danych Osobowych
1. Przetwarzający powiadamia niezwłocznie Administratora danych o każdym naruszeniu ochrony Danych Osobowych i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.

2. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.

§ 6
Oświadczenia Stron
1. Administrator oświadcza, że jest administratorem Danych Osobowych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.
2. Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętych Zasadami i Umowami Podstawowymi, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszych Zasad.

§ 7
Okres Obowiązywania Umowy Powierzenia
1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej.
2. Wypowiedzenie, rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy Podstawowej skutkuje odpowiednio wypowiedzeniem, rozwiązaniem lub wygaśnięciem niniejszej Umowy.

§ 8
Administrowanie danymi przez Przetwarzającego
1. W wyniku powierzenia przetwarzania Danych Przetwarzający staje się również administratorem tych danych i będzie je przetwarzał w celu realizacji obowiązków firmy przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw firmy, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Administrator zobowiązuje się poinformować w imieniu Przetwarzającego podmioty których Dane dotyczą, że Przetwarzający jest również administratorem tych danych.

§ 9
Postanowienia Końcowe
1. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszych Zasad a postanowieniami Umów Podstawowych, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszych Zasad.
2. W celu prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem niniejszej Umowy Pracownia Projektowa "GRAPHIS" arch. Ryszard Pomierczyk, podaje następujący adres: ppgraphis@gmail.com.
3. Niniejsze Zasady mają zastosowanie do wszystkich Umów Podstawowych już zawartych pomiędzy stronami oraz do tych, które będą zawarte w przyszłości